Winkelwagen

Reglement van Deelname 48ste LVK 2024

1. Het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer is een door de Stichting Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) jaarlijks georganiseerde wedstrijd voor Limburgse vastelaovesleedjes.


2. Voor deelname aan het 48ste LVK 2024 komen alleen in aanmerking nieuwe Limburgse vastelaovesleedjes, die voldoen aan de volgende criteria:

2.1. Het liedje moet nieuw en uniek zijn; Bij twijfel, geuit door de LVK-jury tijdens de LVK-jurydag in december (zie artikel 7) of na door het bestuur van de Stichting LVK ontvangen berichten, kan desbetreffende inzending voorgelegd worden aan een onafhankelijke commissie. Deze commissie, bestaande uit onafhankelijke deskundigen, zal het lied beoordelen op uniciteit. Het advies van deze commissie is bindend en zal door het bestuur van de Stichting LVK worden overgenomen.

2.2. Het liedje moet een vastelaoves-karakter hebben.

2.3. Het liedje moet geschreven en gecomponeerd zijn voor de vastelaovend met de intentie om mee te dingen naar een plaatselijk konkoer in het vastelaovendseizoen 2023/2024 en/of het LVK 2024.

2.4. Het liedje wordt gezongen in het dialect van de regio waarvoor het wordt ingezonden.


3. Inzendingen kunnen individueel, dan wel gezamenlijk, als wel door (carnavals-) verenigingen  gedaan worden. Deelnemers (tekstschrijvers, componisten, uitvoerenden) dienen op moment van start inschrijven (11 november 2023) minimaal 18 jaar oud te zijn. 


4. De inzending geschiedt vanaf zaterdag 11 november 2023, 11.11 uur, online via de website van Stichting LVK. De inschrijftermijn sluit zondag 3 december 2023 om 09.00 uur.


5. In verband met de regio-indeling kan een liedje slechts onder één bestaande en erkende naam van een plaats uitkomen. Worden meerdere namen opgeschreven dan geldt de eerst vermelde plaats. Plaatsnamen zijn reeds ingevoerd op de inschrijfpagina door de Stichting LVK met daaraan gekoppeld de regio. Deze indeling is leidend.


6. In verband met administratiekosten & heffing van Buma-rechten dient vóór 3 december 2023 (sluitingsdatum LVK 2024) per ingeschreven liedje € 27,50 overgemaakt te worden aan Stichting LVK (voor betaling zie digitaal inschrijfformulier).


7. De inzending dient uiterlijk 3 december 2023 voor 9.00 uur te zijn ontvangen bij de Stichting LVK. Het lied wordt door een LVK-jury beoordeeld tijdens de LVK-jurydag d.d. 9 december 2023.


8. Inzendingen die te laat, dan wel onvolledig, zijn ontvangen worden automatisch, en zonder motivering, van deelname uitgesloten. De inzender is zélf verantwoordelijk voor het insturen van de juiste tekst- en muziekbestanden. 
Wijzigingen kunnen na inzending niet meer worden aangebracht. Dit betekent dat indien een lied niet juist of volledig is ingestuurd, door de Stichting LVK géén correcties worden aangebracht. Het lied dient dan binnen de inschrijftermijn opnieuw te worden ingediend.


9. Met betrekking tot de auteursrechten:

a. De componist/auteur behoudt de auteursrechten over het ingezonden liedje. Wel kunnen gegevens omtrent liedjes aan derden beschikbaar worden gesteld door Stichting LVK.

b. De namen op het inschrijfformulier zijn bindend. Er worden na insturen géén correcties meer doorgevoerd wat betreft namen van tekstdichters/componisten/uitvoerenden.

c. Hij/zij draagt evenwel door inzending het recht over aan de Stichting LVK teneinde alle verdere activiteiten te ondernemen, die de Stichting nodig acht ter promotie van dit liedje. Dit geldt ook voor het plaatsen van korte geluidsfragmenten op de website van Stichting LVK van de liedjes die zijn doorgedrongen tot de halve finales en finale.


10. De componist/auteur stelt de ingezonden materialen ter beschikking aan de Stichting LVK. Het notenschrift hoeft niet te worden ingezonden. Inzenders dienen dit op verzoek van de Stichting LVK wel zo spoedig mogelijk te overleggen.


11. Tekstdichters, componisten en uitvoerenden mogen voor de editie 2024 maximaal 3 maal betrokken zijn bij een inzending. Indien deze regel wordt overschreden worden alle nummers van betrokkene(n) van deelname uitgesloten. Hierover wordt van de zijde van Stichting LVK niet gecorrespondeerd.


12. De Stichting LVK behoudt zich het recht voor om nummers die langer duren dan 3.50 minuten tijdens de tv-/radio-uitzending in te korten tot een voor de organisatie aanvaardbare lengte, waarbij de gemiddelde lengte van de ingezonden nummers maatstaf is voor de organisatie. Deze aanpassing is uitsluitend ter beoordeling aan de Stichting.


13. Dit  jaar gaan 60 inzendingen door naar de halve finales. Er wordt gewerkt met 3 halve finales met elk 20 liedjes.


14. Tijdens de halve finales worden de 20 liedjes per halve finale opnieuw beoordeeld door een aantal mensen uit de onafhankelijke LVK-jury. Dit zijn personen die ook in december gejureerd hebben. Ook kan tijdens deze halve finale de luisteraar een stem uitbrengen via sms gedurende 30 minuten, aansluitend aan de (herhaling van de) halve finale. Informatie over het stemmen door ‘het volk’ wordt tijdig bekendgemaakt door de Stichting LVK. De punten van de LVK-jury tellen voor 60% mee, de punten van het sms-stemmen voor 40%.


15. De punten van de LVK-jury (december) worden bij de punten van de LVK-jury halve finales opgeteld en gedeeld door 2. Dit levert een puntentotaal van de LVK-jury op. De 20 liedjes met de meeste punten (van LVK-jury én sms) dringen door tot de finale, waarbij iedere regio met minimaal 1 liedje vertegenwoordigd dient te zijn in de finale d.d. 26 januari 2024. De top 5 van de LVK-jury is veiliggesteld voor de finale en wordt automatisch geplaatst.


16. Het bestuur van Stichting LVK werkt met de volgende regio-indeling: Noord-Limburg, Midden-Limburg, Parkstad, Westelijke Mijnstreek en Maastricht/Heuvelland. Uit iedere regio worden minimaal 2 liedjes geplaatst in de halve finale en 1 liedje geplaatst in de finale. Uitvoerende(n) in dezelfde personele samenstelling kunnen met maximaal twee liedjes in de halve finales komen en met één liedje in de finale.


17. De 48ste finale op vrijdag 26 januari 2024 zal uit 20 liedjes bestaan. De volgorde van optreden wordt door loting bepaald. Deze 20 finalisten worden tijdens de finale vijf keer beoordeeld en krijgen punten van de vakjury (de punten van december opgeteld bij punten LVK-jury halve finales), het telefoon-/sms-stemmen (‘het volk’) en 3 provinciale jury’s te weten een jurygroep bestaande uit oud-LVK-finalisten, een jurygroep bestaande uit mensen uit ‘de brede Limburgse vastelaoveswereld’ en een derde jurygroep bestaande uit oud-jeugdprinsen en jeugdprinsessen tussen 18 en 25 jaar oud.


18. Het oordeel van het bestuur en van de jury is bindend, hierover kan niet worden gecorrespondeerd. Het bestuur van de Stichting LVK is gerechtigd naar bevinding van zaken beslissingen te nemen bij onvoorzienbare omstandigheden waarin het reglement niet voorziet dan wel handelen noodzakelijk is.


19. Bij het bereiken van de finale hebben leden van achtergrondkoren e.a. géén toegang tot de artiestenfoyer. Deelnemers van achtergrondkoren dienen zelf te zorgen voor het in bezit komen van te betalen toegangskaarten. Het is aan de finalisten zelf om te bepalen of zij aan de leden van de achtergrondkoren, dan wel andere begeleiders c.q. ondersteuners, buschauffeurs, etc. kaarten beschikbaar stellen uit de 50 voor hen gereserveerde en door hen te betalen zaalkaarten.

 

20. Deelnemende artiesten houden de volgende data vrij in hun agenda voor het bijwonen van de opnames van de halve finales, pre-LVK, finale en the day after (4 en 5 januari, 22, 26 en 27 januari 2024).


21. Met het inzenden van deze digitale inschrijving gaat de inzender, mede namens mogelijke andere deelnemers van het ingezonden liedje, akkoord met bovengenoemde voorwaarden.


22. Het bestuur van de Stichting LVK behoudt zich het recht voor om als gevolg van landelijke richtlijnen en voorschriften verband houdend met bijvoorbeeld een pandemie of calamiteiten met daaruit voortvloeiende maatregelen, onderdelen van het reglement tussentijds aan te passen dan wel te wijzigen. Het LVK-bestuur zal deze mogelijke wijzigingen direct communiceren zodat de deelnemers aan het Konkoer 2024 daarvan op de hoogte zijn.


Stichting LVK, 1 mei 2023

49e LVK-FINALE
  • 14 februari 2025
  • 20.00 uur
  • L1

LVK-boek ’t Volk Beslis

Bestel ‘m nu

Bertha Paulissen Wisseltrofee

De felbegeerde LVK wisseltrofee, welke jaarlijks wordt overhandigd aan de winnaar van het LVK, is genoemd naar Bertha Paulissen-Willen.

Lees verder