Reglement van Deelname LVK 2018

LVK Topfoto

Reglement van Deelname LVK 2018

1. Het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer is een door de Stichting Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) jaarlijks georganiseerde wedstrijd voor Limburgse vastelaovesleedjes.  

2. Voor deelname komen alleen in aanmerking nieuwe Limburgse vastelaovesleedjes, die voldoen aan de volgende criteria: 
2.1. Het liedje moet nieuw en uniek zijn; Bij twijfel, geuit door de hoofdjury tijdens de hoofdjurydagen (zie artikel 7) of na door het bestuur van de Stichting LVK ontvangen berichten, wordt desbetreffende inzending voorgelegd aan een onafhankelijke commissie. Deze commissie, bestaande uit onafhankelijke deskundigen, zal het lied beoordelen op uniciteit en/of plagiaat. Het advies van deze commissie is bindend en zal door het bestuur van de Stichting LVK worden overgenomen;
2.2. Het liedje moet een vastelaoveskarakter hebben; 
2.3. Het liedje moet geschreven en gecomponeerd zijn voor de vastelaovend met de intentie om mee te dingen voor een plaatselijk konkoer in het vastelaovendseizoen 2017- 2018 en/of het LVK 2018.
 
3. Inzendingen kunnen individueel, dan wel gezamenlijk, als wel door (carnavals-) verenigingen plaatsvinden. Deelnemers (tekstschrijvers, componisten, uitvoerenden) dienen op moment van start inschrijven (11 november 2017) minimaal 16 jaar oud te zijn.  

4. De inzending geschiedt vanaf zaterdag 11 november 2017, 09.00 uur, online middels de website van Stichting LVK. De inschrijftermijn sluit dinsdag 5 december om 09.00 uur.

5. In verband met de regio-indeling kan een liedje slechts onder één bestaande en erkende naam van een plaats uitkomen. Worden meerdere namen opgeschreven dan geldt de eerst vermelde plaats. Plaatsnamen zijn reeds ingevoerd op de inschrijfpagina door de Stichting LVK met daaraan gekoppeld de regio. Deze indeling is leidend.

6. In verband met administratiekosten & heffing van Buma-rechten dient vóór 5 december 2017 (sluitingsdatum LVK 2018) per ingeschreven liedje € 11,00 overgemaakt te worden aan Stichting LVK (voor betaling zie digitaal inschrijfformulier).   

7. De inzending dient uiterlijk dinsdag 5 december 2017 voor 9.00 uur te zijn ontvangen bij de Stichting LVK. Het lied wordt door de hoofdjury beoordeeld op de zaterdagen 9 en 16 december 2017.

8. Inzendingen die te laat, dan wel onvolledig, zijn ontvangen worden automatisch, en zonder motivering, van deelname uitgesloten. De inzender is zélf verantwoordelijk voor het insturen van de juiste tekst- en muziekbestanden. Wijzigingen kunnen na inzending niet meer worden aangebracht.  Dit betekent dat indien een lied niet juist of volledig is ingestuurd, door de Stichting LVK géén correcties worden aangebracht. Het lied dient dan binnen de inschrijftermijn opnieuw te worden ingediend.

9. Met betrekking tot de auteursrechten:
a. De componist/auteur behoudt de auteursrechten over het ingezonden liedje. Wel kunnen gegevens omtrent liedjes aan derden beschikbaar worden gesteld door Stichting LVK.
b. De namen op het inschrijfformulier zijn bindend. Er worden na insturen géén correcties meer doorgevoerd wat betreft namen van tekstdichters/componisten/uitvoerenden.
c. Hij/zij draagt evenwel door inzending het recht over aan de Stichting LVK ten einde alle verdere activiteiten te ondernemen, die de Stichting nodig acht ter promotie van dit liedje. Dit geldt ook voor het plaatsen van korte geluidsfragmenten op de website van Stichting LVK van de liedjes die zijn doorgedrongen tot de halve finales en finale.

10. De componist/auteur stelt de ingezonden materialen ter beschikking aan de Stichting LVK. Het notenschrift hoeft niet te worden ingezonden. Inzenders dienen dit op verzoek van Stichting LVK wel zo spoedig mogelijk te overleggen.  

11. Tekstdichters, componisten en uitvoerenden mogen voor de editie 2018 maximaal 3 maal betrokken zijn bij een inzending. Indien deze regel wordt overschreden worden alle nummers van betrokkene(n) van deelname uitgesloten. Hierover wordt van de zijde van Stichting LVK niet gecorrespondeerd. 

12.  De Stichting LVK behoudt zich het recht voor om nummers die langer duren dan 3.50 minuten tijdens de radio-uitzending in te korten tot een voor de organisatie aanvaardbare lengte, waarbij de gemiddelde lengte van de ingezonden nummers maatstaf is voor de organisatie. Deze aanpassing is uitsluitend ter beoordeling aan de Stichting.   

13. Aansluitend aan iedere halve finale op de vrijdagen 5, 12 en 19 januari 2018 (als ook na de herhaling van de halve finale op de zaterdagen 6, 13 en 20 januari) kan ‘het volk’ haar stem laten horen. Dit kan door het uitbrengen van een stem via sms/telefoon gedurende 30 minuten, aansluitend aan de (herhaling van de) halve finale. Er dient op drie liedjes gestemd te worden per bericht. Per telefoonnummer kan maar 1 x gestemd worden. Telefoonnummers voor het stemmen worden tijdig bekend gemaakt via de extra info ten behoeve van de 60 halve finalisten als ook via de website van de Stichting LVK.  

14. Het bestuur van Stichting LVK werkt met de volgende regio-indeling: Noord-Limburg, Midden-Limburg, Parkstad, Westelijke Mijnstreek en Maastricht/Mergelland. Uit iedere regio worden minimaal 6 liedjes geplaatst in de halve finale en 3 liedjes geplaatst in de finale. Uitvoerende(n) in dezelfde personele samenstelling kunnen met maximaal twee liedjes in de halve finales komen en met één liedje in de finale. De ‘Top 5’ van de Hoofdjury wordt automatisch geplaatst voor de finale. 

15. De finale op vrijdag 26 januari 2018 zal uit 20 liedjes bestaan. Deze 20 finalisten worden tijdens de finale vijf keer beoordeeld en krijgen punten van/middels de hoofdjury, het telefoon-/sms-stemmen (‘het volk’) en 3 provinciale jury’s te weten een jurygroep bestaande uit oud-LVK-finalisten, een jurygroep bestaande uit mensen uit ‘de brede Limburgse vastelaoveswereld’ en een derde jurygroep welke tijdig bekend wordt gemaakt door de Stichting LVK.

16. Het oordeel van het bestuur en van de jury is bindend, hierover kan niet worden gecorrespondeerd. Het bestuur van de Stichting LVK is gerechtigd naar bevinding van zaken beslissingen te nemen bij onvoorzienbare omstandigheden waarin het reglement niet voorziet dan wel handelen noodzakelijk is.  

17. Bij het bereiken van de finale hebben leden van achtergrondkoren e.a. géén toegang tot de artiestenfoyer. Deelnemers van achtergrondkoren dienen zelf te zorgen voor het in bezit komen van te betalen toegangskaarten. Het is aan de finalisten zelf om te bepalen of zij aan de leden van de achtergrondkoren, dan wel andere begeleiders c.q. ondersteuners, buschauffeurs, etc. kaarten beschikbaar stellen uit de 50 voor hun gereserveerde en door hen te betalen zaalkaarten.  

18. Met het inzenden van deze digitale inschrijving gaat de inzender, mede namens mogelijke andere deelnemers van het ingezonden liedje, akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Stichting LVK, maandag 8 mei 2017.
 

 

LVK Sponsoren

LVK Vrienden