2019 Reglement van Deelname

2019 Reglement van Deelname

De grootste wijzigingen voor de ditie 2019:

De Stichting LVK werkt komende editie met een onafhankelijke vakjury (voorheen hoofdjury genaamd) die de ingezonden liedjes tweemaal beoordeelt: De vakjury beoordeelt de inzendingen in december en bepaalt welke 60 liedjes doorgaan naar de halve finales. De 60 halve finalisten worden tijdens de halve finales opnieuw beoordeeld door een geselecteerd aantal personen uit dezelfde vakjury. De punten van de vakjury (punten van december worden opgeteld bij de punten van de halve finales) en tellen voor 60% mee. De stemmen van het volk (sms/telefoon) tellen voor 40% mee. Vakjury (60%) én volk (40%) bepalen welke liedjes naar de finale gaan. Iedere regio dient komende editie niet met 5 maar met 3 liedjes in de halve finale vertegenwoordigd te zijn, en in de uiteindelijke finale met 2 liedjes uit iedere regio. Indien deelnemers stemafspraken/-coalities maken, worden deze liedjes uitgesloten van verdere deelname aan het leedjeskonkoer.  

 1. Het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer is een door de Stichting Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) jaarlijks georganiseerde wedstrijd voor Limburgse vastelaovesleedjes.  
 2. Voor deelname komen alleen in aanmerking nieuwe Limburgse vastelaovesleedjes, die voldoen aan de volgende criteria: 
  2.1. Het liedje moet nieuw en uniek zijn; Bij twijfel, geuit door de vakjury tijdens de jurydagen in december (zie artikel 7) of na door het bestuur van de Stichting LVK ontvangen berichten, wordt desbetreffende inzending voorgelegd aan een onafhankelijke commissie. Deze commissie, bestaande uit onafhankelijke deskundigen, zal het lied beoordelen op uniciteit. Het advies van deze commissie is bindend en zal door het bestuur van de Stichting LVK worden overgenomen; 
  2.2. Het liedje moet een vastelaoveskarakter hebben; 
  2.3. Het liedje moet geschreven en gecomponeerd zijn voor de vastelaovend met de intentie om mee te dingen voor een plaatselijk konkoer in het vastelaovendseizoen 2018- 2019 en/of het LVK 2019.
 3. Inzendingen kunnen individueel, dan wel gezamenlijk, als wel door (carnavals-) verenigingen plaatsvinden. Deelnemers (tekstschrijvers, componisten, uitvoerenden) dienen op moment van start inschrijven (11 november 2018) minimaal 18 jaar oud te zijn.  
 4. De inzending geschiedt vanaf zondag 11 november 2018, 09.00 uur, online middels de website van Stichting LVK. De inschrijftermijn sluit woensdag 5 december om 09.00 uur.
 5. In verband met de regio-indeling kan een liedje slechts onder één bestaande en erkende naam van een plaats uitkomen. Worden meerdere namen opgeschreven dan geldt de eerst vermelde plaats. Plaatsnamen zijn reeds ingevoerd op de inschrijfpagina door de Stichting LVK met daaraan gekoppeld de regio. Deze indeling is leidend.
 6. In verband met administratiekosten & heffing van Buma-rechten dient vóór 5 december 2018 (sluitingsdatum LVK 2019) per ingeschreven liedje € 22,00 overgemaakt te worden aan Stichting LVK (voor betaling zie digitaal inschrijfformulier).   
 7. De inzending dient uiterlijk woensdag 5 december 2018 voor 9.00 uur te zijn ontvangen bij de Stichting LVK. Het lied wordt door een vakjury beoordeeld op zaterdag 8 en 15 december 2018.
 8. Inzendingen die te laat, dan wel onvolledig, zijn ontvangen worden automatisch, en zonder motivering, van deelname uitgesloten. De inzender is zélf verantwoordelijk voor het insturen van de juiste tekst- en muziekbestanden. Wijzigingen kunnen na inzending niet meer worden aangebracht.  Dit betekent dat indien een lied niet juist of volledig is ingestuurd, door de Stichting LVK géén correcties worden aangebracht. Het lied dient dan binnen de inschrijftermijn opnieuw te worden ingediend.
 9. Met betrekking tot de auteursrechten:
  a. De componist/auteur behoudt de auteursrechten over het ingezonden liedje. Wel kunnen gegevens omtrent liedjes aan derden beschikbaar worden gesteld door Stichting LVK.
  b. De namen op het inschrijfformulier zijn bindend. Er worden na insturen géén correcties meer doorgevoerd wat betreft namen van tekstdichters/componisten/uitvoerenden.
  c. Hij/zij draagt evenwel door inzending het recht over aan de Stichting LVK ten einde alle verdere activiteiten te ondernemen, die de Stichting nodig acht ter promotie van dit liedje. Dit geldt ook voor het plaatsen van korte geluidsfragmenten op de website van Stichting LVK van de liedjes die zijn doorgedrongen tot de halve finales en finale.
 10. De componist/auteur stelt de ingezonden materialen ter beschikking aan de Stichting LVK. Het notenschrift hoeft niet te worden ingezonden. Inzenders dienen dit op verzoek van de Stichting LVK wel zo spoedig mogelijk te overleggen.  
 11. Tekstdichters, componisten en uitvoerenden mogen voor de editie 2019 maximaal 3 maal betrokken zijn bij een inzending. Indien deze regel wordt overschreden worden alle nummers van betrokkene(n) van deelname uitgesloten. Hierover wordt van de zijde van Stichting LVK niet overgecorrespondeerd. 
 12. De Stichting LVK behoudt zich het recht voor om nummers die langer duren dan 3.50 minuten tijdens de tv-/radio-uitzending in te korten tot een voor de organisatie aanvaardbare lengte, waarbij de gemiddelde lengte van de ingezonden nummers maatstaf is voor de organisatie. Deze aanpassing is uitsluitend ter beoordeling aan de Stichting.   
 13. De Stichting LVK neemt met klem afstand van zogenaamde stemcoalities. Signalen worden onderzocht. Indien deze regel wordt overschreden worden alle nummers van betrokkene(n) van deelname uitgesloten. 
 14. Tijdens de halve finales worden de 20 liedjes per halve finale opnieuw beoordeeld door een aantal mensen uit de onafhankelijke vakjury. Dit zijn personen die ook op 8 en 15 december gejureerd hebben. Ook kan tijdens deze halve finale de luisteraar een stem uitbrengen via sms/telefoon gedurende 30 minuten, aansluitend aan de (herhaling van de) halve finale. Er dient op drie liedjes gestemd te worden per bericht. Per telefoonnummer kan maar 1 x gestemd worden. Telefoonnummers voor het stemmen worden tijdig bekend gemaakt via de extra info ten behoeve van de 60 halve finalisten als ook via de website van de Stichting LVK. De punten van de vakjury tellen voor 60% mee, de punten van het telefoon-/sms-stemmen voor 40%.
 15. De punten van de vakjury (8 en 15 december) worden bij de punten van de vakjury halve finales opgeteld en gedeeld door 2. Dit levert een puntentotaal van de vakjury op. De 20 liedjes met de meeste punten dringen door tot de finale, waarbij iedere regio met minimaal 2 liedjes vertegenwoordigd dient te zijn in de finale 2019. Het bestuur van Stichting LVK werkt met de volgende regio-indeling: Noord-Limburg, Midden-Limburg, Parkstad, Westelijke Mijnstreek en Maastricht/Mergelland. Uit iedere regio worden minimaal 3 liedjes geplaatst in de halve finale en 2 liedjes geplaatst in de finale. Uitvoerende(n) in dezelfde personele samenstelling kunnen met maximaal twee liedjes in de halve finales komen en met één liedje in de finale.
 16. De finale op vrijdag 15 februari 2019 zal uit 20 liedjes bestaan. Deze 20 finalisten worden tijdens de finale vijf keer beoordeeld en krijgen punten van de vakjury (de punten van 8 en 15 december opgeteld bij punten vakjury halve finales), het telefoon-/sms-stemmen (‘het volk’) en 3 provinciale jury’s te weten een jurygroep bestaande uit oud-LVK-finalisten, een jurygroep bestaande uit mensen uit ‘de brede Limburgse vastelaoveswereld’ en een derde jurygroep welke tijdig bekend wordt gemaakt door de Stichting LVK.
 17. Het oordeel van het bestuur en van de jury is bindend, hierover kan niet worden gecorrespondeerd. Het bestuur van de Stichting LVK is gerechtigd naar bevinding van zaken beslissingen te nemen bij onvoorzienbare omstandigheden waarin het reglement niet voorziet dan wel handelen noodzakelijk is.  
 18. Bij het bereiken van de finale hebben leden van achtergrondkoren e.a. géén toegang tot de artiestenfoyer. Deelnemers van achtergrondkoren dienen zelf te zorgen voor het in bezit komen van te betalen toegangskaarten. Het is aan de finalisten zelf om te bepalen of zij aan de leden van de achtergrondkoren, dan wel andere begeleiders c.q. ondersteuners, buschauffeurs, etc. kaarten beschikbaar stellen uit de 50 voor hun gereserveerde en door hen te betalen zaalkaarten.  
 19. Met het inzenden van deze digitale inschrijving gaat de inzender, mede namens mogelijke andere deelnemers van het ingezonden liedje, akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Stichting LVK,

5 april 2018

 

 

Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer 2019

LVK 2019

De Aester Echt organiseert 44ste finale

LVK Finale 2019

 • Hoondervel
 • 18.00 - 02.00 uur
 • Paviljoen Echt
Plaatselijke organisatie

LVK Sponsoren

LVK Vrienden