2021 Reglement van Deelname aangepast

2021 Reglement van Deelname aangepast

Tijdens de bestuursvergadering d.d. 29 mei 2020 heeft het bestuur van de Stichting LVK het Reglement van Deelname 2021 vastgesteld. In verband met de door het kabinet onlangs aangescherpte coronarichtlijnen is het reglement op enkele onderdelen aangepast.

 1. Het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer is een door de Stichting Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) jaarlijks georganiseerde wedstrijd voor Limburgse vastelaovesleedjes.
 2. Voor deelname komen alleen in aanmerking nieuwe Limburgse vastelaovesleedjes, die voldoen aan devolgende criteria:
  2.1. Het liedje moet nieuw en uniek zijn; bij twijfel, geuit door de vakjury tijdens de jurydag(en) in december (zie artikel 7) of na door het bestuur van de Stichting LVK ontvangen berichten, wordt desbetreffende inzending voorgelegd aan een onafhankelijke commissie. Deze commissie, bestaande uit onafhankelijke deskundigen, zal het lied beoordelen op uniciteit. Het advies van deze commissie is bindend en zal door het bestuur van de Stichting LVK worden overgenomen; 
  2.2. Het liedje moet een vastelaoves-karakter hebben; 
  2.3. Het liedje moet geschreven en gecomponeerd zijn voor de vastelaovend met de intentie om mee te dingen voor een plaatselijk konkoer in het vastelaovendseizoen 2020-2021 en/of het (45ste) LVK 2021.
 3. Inzendingen kunnen individueel, dan wel gezamenlijk, als door (carnavals-) verenigingen plaatsvinden. Deelnemers (tekstschrijvers, componisten, uitvoerenden) dienen op moment van start inschrijven (11 november 2020) minimaal 18 jaar oud te zijn.
 4. De inzending geschiedt vanaf maandag 11 november 2020, 09.00 uur, online middels de website van Stichting LVK. De inschrijftermijn sluit zaterdag 5 december om 09.00 uur.
 5. In verband met de regio-indeling kan een liedje slechts onder één bestaande en erkende naam van een plaats uitkomen. Worden meerdere namen opgeschreven dan geldt de eerst vermelde plaats. Plaatsnamen zijn reeds ingevoerd op de inschrijfpagina door de Stichting LVK met daaraan gekoppeld de regio. Deze indeling is leidend.
 6. In verband met administratiekosten & heffing van Buma-rechten dient vóór5 december 2020 (sluitingsdatum LVK 2021) per ingeschreven liedje € 22,00 overgemaakt te worden aan Stichting LVK (voor betaling zie retourbericht Stichting LVK).
 7. De inzending dient uiterlijk5 december 2020 voor 9.00 uur te zijn ontvangen bij de Stichting LVK. Het lied wordt door een vakjury beoordeeld op 12 december 2020.
 8. Inzendingen die te laat, dan welonvolledig,zijn ontvangen worden automatisch, en zonder motivering, van deelname uitgesloten. De inzender is zélf verantwoordelijk voor het insturen van de juiste tekst- en muziekbestanden. Wijzigingen kunnen na inzending niet meer worden aangebracht.  Dit betekent dat indien een lied niet juist of volledig is ingestuurd, door de Stichting LVK géén correcties worden aangebracht. Het lied dient dan binnen de inschrijftermijn opnieuw te worden ingediend.
 9. Met betrekking tot de auteursrechten:
  a.De componist/auteur behoudt de auteursrechten over het ingezonden liedje. Wel kunnen gegevens omtrent liedjes aan derden beschikbaar worden gesteld door Stichting LVK.
  b.De namen op het inschrijfformulier zijn bindend. Er worden na insturen géén correcties meer doorgevoerd wat betreft namen van tekstdichters/componisten/uitvoerenden.
  c. Hij/zij draagt evenwel door inzending het recht over aan de Stichting LVK ten einde alle verdere activiteiten te ondernemen, die de Stichting nodig acht ter promotie van het liedje. Dit geldt ook voor het plaatsen van korte geluidsfragmenten op de website van Stichting LVK van de liedjes die zijn doorgedrongen tot de halve finales en finale.
 10. De componist/auteur stelt de ingezonden materialen ter beschikking aan de Stichting LVK. Het notenschrifthoeft niet te worden ingezonden. Inzenders dienen dit op verzoek van deStichting LVK wel zo spoedig mogelijk te overleggen.
 11. Tekstdichters, componisten en uitvoerenden mogen voor de 45ste editie 2021 maximaal 3 maal betrokken zijn bij een inzending. Indien deze regel wordt overschreden worden alle nummers van betrokkene(n) van deelname uitgesloten. Alle betrokkenen worden hierover geïnformeerd door de Stichting LVK.
 12. De Stichting LVK behoudt zich het recht voor om nummers dielanger duren dan 3.50 minuten tijdensde radio-uitzending in te korten tot een voor de organisatie aanvaardbare lengte, waarbij de gemiddelde lengte van de ingezonden nummers maatstaf is voor de organisatie. Deze aanpassing is uitsluitend ter beoordeling aan de Stichting;
 13. De Stichting LVK neemt met klem afstand van zogenaamde stemcoalities*. Signalen (interne analyses door bestuur en/of meldingen door derden) worden onderzocht. Indien deze regel wordt overschreden worden alle nummers van betrokkene(n) van deelname uitgesloten.
 14. Daar geen publiek kan worden toegelaten tot de halve finales wordt het lied na de halve finale niet meer beoordeeld door de vakjury. De vakjury heeft in december punten gegeven voor de inzending. Deze punten tellen voor 60% mee. Na de halve finales 2021 (welke worden uitgezonden op L1-radio) kan ‘het volk’ via sms stemmen. De punten van het sms-sen tellen voor 40% mee.
 15. Iedere halve finale bestaat in de editie 2021 uit 20 liedjes. De 5 liedjes met de meeste punten (van vakjury én sms) dringen door tot de finale, waarbij iedere regio met minimaal 1 liedje vertegenwoordigd dient te zijn in de finale 2021. De top 5 van de vakjury (punten in december) is veiliggesteld voor de 45ste finale.
 16. Het bestuur van Stichting LVK werkt met de volgende regio-indeling: Noord-Limburg, Midden-Limburg, Parkstad, Westelijke Mijnstreek en Maastricht/Mergelland. Uit iedere regio worden minimaal 2 liedjes geplaatst in de halve finale en 1 liedje geplaatst in de finale. Uitvoerende(n) in dezelfde personele samenstelling kunnen met maximaal twee liedjes in de halve finales komen en met één liedje in de finale.
 17. De finale op vrijdag 29 januari 2021 zal uit 20 liedjes bestaan. Deze 20 finalisten worden tijdens de finale vijf keer beoordeeld en krijgen punten van de vakjury (de punten van december), het sms-stemmen (‘het volk’) en 3 provinciale jury’s (te weten een jurygroep bestaande uit oud-LVK-finalisten, een jurygroep bestaande uit mensen uit ‘de brede Limburgse vastelaoveswereld’ en een derde jurygroep ‘LVK-gangers’).
 18. Het oordeel van het bestuur en van de jury is bindend, hierover kan niet worden gecorrespondeerd. Het bestuur van de Stichting LVK is gerechtigd naar bevinding van zaken beslissingen te nemen bij onvoorzienbare omstandigheden waarin het reglement niet voorziet dan wel handelen noodzakelijk is.
 19. Mocht de 45ste finale fysiek kunnen worden georganiseerd, vindt deze plaats in het Parkstad Limburg Theater te Heerlen. Per finalist kunnen slechts 4 personen worden toegelaten.
 20. Is het i.v.m. verdere aanscherping van de regelgeving onverhoopt niet toegestaan een fysieke finale te organiseren, vindt de finale plaats op L1-radio. Dit zal dan zonder artiesten gebeuren. Er zal gebruik gemaakt worden van de WAV-bestanden welke door de Stichting LVK bij de studio’s worden opgevraagd. Nadere info volgt in dat geval tijdig.
 21. Met het inzenden van de digitale inschrijving gaat de inzender, mede namens mogelijke andere deelnemers van het ingezonden liedje, akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

* Stemcoalitie: Het door samenwerking trachten stemmen te ronselen waardoor beide coalitiepartijen bevoordeeld zouden kunnen worden.

Het bestuur van de Stichting LVK behoudt zich het recht voor om als gevolg van landelijke richtlijnen en voorschriften verband houdend met de corona-uitbraak, onderdelen van het reglement tussentijds aan te passen dan wel te wijzigen. Het LVK-bestuur zal deze mogelijke wijzigingen direct communiceren zodat de deelnemers aan het Konkoer 2021 daarvan op de hoogte zijn.

Stichting LVK, 29 juni 2020/20 oktober 2020

 

Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer 2020

LVK 2020

De Aester Echt organiseert 44ste LVK-finale

LVK Finale 2019

 • Hoondervel
 • 18.00 - 02.00 uur
 • Paviljoen Echt
Plaatselijke organisatie

LVK Sponsoren

LVK Vrienden