Hoempapa

  • Tekstschrijver(s): Ramon Poels, Gregor Ronckers en Peter Francot
  • Componist(en): Ramon Poels, Gregor Ronckers en Peter Francot
  • Uitvoerende(n): Ommezang
  • Plaats: Baexem

Hoempapa

Wea wille hoempapa, den zjweije wea de vaan
biej ós sjteit al dees daag, de hoempa boavenaan 
ocherm dea erme bloasmeziék, kriegtj sjteeds mieër konkurenz
gelökkig zeen der net wie ós nog echte hoempafens
Vöär altiéd hoempapa zó’n koaperklankboempaaf
Lang leave in de gloria, vöär hoempapa alaaf 
 Ome Bear oét Near, zoog Oeteldonk ins gear
de minse sjprónge sjlechts, allein van links noa rechts
toen doordje ut neet lank, sjting ouch det peard nog inne gank
mer Bear verlangdje noa get vasteloavesklank
dus Bear de Nearse wearse weardje wears en reep op zién plat Nears
 Tant Nel oét Well ging gear, skieje mèt sjlecht wear
Want den kós zu lekker rap goan klasjenere aan de tap
allein mer apres-ski det mook ós Nel neet bliej
want leever huërdje zu un zaate hermeniej
Ze sjpróng toen oppe tap zónger bezei en reep ‘doode gei nou mèt ós mei’
 Zus Riek oet Wiek ging laat, nog mèt de mins op paad
de sjtad sjting oppe kop, de Strauss van Limburg trooj doa op
De mins dea haaj ut zjwoar, waas noa de twieëdje wals al kloar
en sjrieëwdje wiej ut ganse plein reep: “We want more”
Noe sjei in godsnaam oét mèt det gestriék, geaf ós mer bloasmeziék