D'r Sjunste Prins

  • Tekstschrijver(s): Smeets Jo
  • Componist(en): Smeets Jo
  • Uitvoerende(n): Jo Smeets
  • Plaats: Kerkrade

D'r Sjunste Prins

D'r Sjunste Prins 

D'r Sjunste Prins, dat is deë va Limburg, va Limburg Alaaf !
D'r Sjunste Prins, deë is ummer jans doa, mit al die jekke daag.
Heë bringt os hei werm sjtiemmoeng, in de janse tent
tsezame mit d'r Elverroad en ziene President.
D'r Sjunste Prins, dat is deë va Limburg, va Limburg Alaaf !
Alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf 2x Intro/Couplet
Wat is heë sjun ( wat is heë sjun )
Wat is heë jek   ( wat is heë jek )
Ozze Prins deë hat klasse, dat is os Limburg op zienh best !
Wat is heë sjun ( wat is heë sjun)
Wat is heë jek   ( wat is heë jek )
Vier zint sjtoots op os Hoeëgheet, bij dat allersjunste Fes....... Os Limburgs, is ee Prinse land
dat woar al ummer zoeë.
Ing Hoeëgheet hei, oës os sjun land,
deë maat os da, ram vroeë.
In jiddes Sjtedsje, jiddes Durp, joa uvveral
is heë d'r knaller va ozze Carnaval.
Jidderinne, is da werm prezent
en v'r zinge mit d'r Prins, deë is da,
in zie element. Slot: 
Alaaf alaaf, op ozze sjunne Prins