D'r noaber

  • Tekstschrijver(s): Paul Münstermann Leo Keularts
  • Componist(en): Paul Münstermann
  • Uitvoerende(n): Paul & Leo
  • Plaats: Heerlen

D'r noaber

Zing lalalala en zing hoo-hoo-hoo-hoo
En sjókkel mè get hin en weer
Sjteëk sjnak óp commando de heng in de lóch
En sjravel mè get óp en neer
Zing tralalala en zing hoo-hoo-hoo-hoo
En broes in ing rij durch d’r zaal
En vroage ze dich: “Jong, wat ving se d’r va?”
Da zeës se: “dat is toch egaal”
 D’r noaber koam um, vroog: “zaag jóng, gees se mit?
D’r sjpaarkloep hilt karnevalsfes
Ich han nog ing kaat en ich num dich geer mit
Dus touw dich, ich zurg vuur de res”
’t Leech va de wieëdsjaf, dat bake va sjpas
Dat lónkde hön bis aa gen duur
“Jóng, kom, vier gónt in, want ’t is al begós
En went se neet durfs, goan ich vuur”
‘ne Knien mit de Krismes, zoeë vólt heë zich doa
Dus zag ‘m d’r noaber: “Jóng, dóg mich mè noa”
 Koom woare ze binne, begós al ’t fes
’t ieësjte dat sjmakde zoeë good
Inins houw heë doe inne hood óp d’r kóp
Va ieëmes wat neëve ‘m zoot
Ing vrouw doog ‘m sjmienke, mit lippesjtif roeëd
Genetend, aan al doog heë mit
Heë kalde mit vreëme, en lachde get aaf
’t alling zieë finaal aafgezjwit
Bis sjlete hat heë vasteloavend gevierd
En zóng wat d’r noaber ‘m huuj houw gelierd
 D’r kóp nog vól moeziek, de buuesj evvel leëg
De bakke nog gluiend, tezame óp weëg
Bij ’t leech va ‘ne lampepoal bleef heë kót sjtoa
“Woeërum han ich dit neet vöäl ieëder gedoa?”

En vruueg mich d’r noaber: “Wat vóngs se d’r va?”
Dan zaan ich: “’t woa fenomenaal!”